ข้อมูลบุคลากร

 

นายพิษณุเวท  โพธิ์เพ็ชร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน      

095-5524744

Phitsanuvate@gmail.com

     

นายอรุณ  เกลื่อนพันธ์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

089-9194420

ArounN2516@gmail.com 

นายฐิติปกรณ์  ภคุโล

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

094-8652658

 

 

 

นายเนาวรัตน์  วงษ์คำ

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

087-5299566

Naowarat.nayok78@gmail.com

                                                                           

   บุคลากรสายผู้สอน  (อุตสาหกรรม)

 

 แผนกยานยนต์  แผนกเครื่องกล  แผนกโลหะการ  แผนกไฟฟ้ากำลัง

 

นายกิตติศักดิ์  ทรหด

หัวหน้าแผนกช่างยนต์

081-7932697

yontorahod@gmail.com

 

นายจิตวัฒนา  บุญเลิศ

หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน

081-9016494

machine.bspc@gmail.com

 

นายเทอดศักดิ์  ชมเชย

หัวหน้าแผนกช่างโลหะการ

081-9016494

Thodsak@hotmail.com

 

นายเผด็จ  ทิมแท้

หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า

080-1115144

phadej.m@gmail.com

 

นายกมล  ดิษฐาพร

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

081-8124033

Rockman.kan@gmail.com

 

นายกิตติศักดิ์ บุญเพชร

ครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน

081-2735873

kittisit2553@hotmail.com

 

นายพรอนันต์ สิงห์เล็ก

ครูประจำแผนกช่างโลหะการ

095-5453989

Singsak_333@hotmail.com

 

นายดิเรก  ไชยทองงาม

ครูประจำแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

095-5151994

ch.direk@hotmail.com

 

นายคณิต  อินทะใจ

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

 084-7724418

kanitinthajai@gmail.com

 

นายองค์อาจ  รุ่งเรือง

ครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน

090-1413752

Orgart_rungroong@hotmail.com

 

นายนิวัฒน์  วิฑูรย์พันธ์

ครูประจำแผนกช่างโลหะการ

087-1167313

niwat.lenovo@gmail.com

 

นายเชิดพงศ์ จันทรวัฒนกิจ

ครูประจำแผนกช่าไฟฟ้ากำลัง

093-8794565

 aeng_supercom@hotmail.com 

 

นายณัฐพงษ์  ประทับกอง

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

087-9223135

nattapong_af@hotmail.com

 

นายวัลลภ  กรีไกรนุช

ครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน

093-7638840

detec20162016@gmail.com

 

นายจรัล  มนัส

ครูประจำแผนกช่างโลหะการ

090-1712816

charan_2553@hotmail.com

 

นายธนาพัทธ์ ภู่ระย้า

ครูประจำแผนกไฟฟ้ากำลัง

089-9164645

mossy101@hotmail.com

 

นายธนกิจ คงแก้ว

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

 

Tanakity2k@hotmail.com

 

นายมนัส โพธิ์ทอง

ครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน

 089-9913130

manatpho1980@gmail.com

 

นายพสุรัตน์  พงสา

ครูประจำแผนกช่างโลหะการ

084-7054626

tongzaaiem@hotmail.com 

 

นายจักรกฤช ชังชะนา

ครูประจำแผนกไฟฟ้ากำลัง

098-5453795

Jakkrit-Chung@hotmail.com 

 

นายธีรฉัตร  วงศ์แหวน

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

085-5899685

champ243kuiburi@gmail.com 

 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 

 

นางบวรลักษณ์  สูงกิจบูลย์

หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

089-8735742

aj_noonid@hotmail.com 

 

 

นายอาทิตย์ ศุภมงคลสถาพร 

ครูประจำแผนกไฟฟ้ากำลัง

0852651404

supamongcol.28@gmail.com 

 

ว่าที่ร้อยตรีเรืองฤทธิ์  แทนคุณ

ครูประจำแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

091-6071195

Ruangrit_rit@hotmail.com

   
 

ว่าที่ร้อยตรีนฤพนธ์ ใหญ่ยงค์

ครูประจำแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

095-2549361

E29CJM@hotmail.com

 

 
 
 

 

นายธนันท์รัฐ  ทิมแท้

ครูประจำแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

092-9354368

Thananrat77140@gmail.com

   

 

 

 บุคลากรสายผู้สอน(พาณิชกรรม)

 

แผนกพาณิชยกรรม แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกการโรงแรม แผนกสามัญ-สัมพันธ์

นางสาวอรภชา  กฤชเอกศิลป์

หัวหน้าแผนกพณิชยการ

093-5794625

kruchacha21@gmail.com 

นางสาวนภา  จันทร์ทรง

ครูประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

085-2659832

skylab.051@gmail.com 

นางสาวศิตาพร ปกป้อง

หัวหน้าแผนกการโรงแรม

088-4556022

 Puy_2609@hotmail.com 

นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ

หัวหน้าแผนกสามัญ-สัมพันธ์

089-7344229

 Phakaed1420@gmail.com  

นางสาวพนิดา ชมยินดี

ครูประจำแผนกพาณิชยกรรม

099-4547494

dadada.chom@gmail.com  

นางสาวเบญญาดา นาคสอิ้ง

ครูประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

081-1919290

loveluck079@gmail.com 

นางสาวสินีนาฎย์ ตระกูลกำเหนิดเหมาะ

ครูประจำแผนกการโรงแรม

099-9800514

  sineenart415@hotmail.com   

นางสาวภัทราภา  คงชาย

ครุประจำแผนกสามัญ สัมพันธ์

089-7372133

 phatrapa2019@gmail.com 

 

นางสาววีณา  ใจเพชร

ครูประจำแผนกพาณิชยกรรม

086-0521672

 weenajaipetch@gmail.com  

 

นางสาวกรรัตน์  ประกอบชาติ

ครูประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

085-8253173

num_mon_fon@hotmail.com

 

 

นางสาวสุนทรี  ตันติอำไพ

ครุประจำแผนกสามัญ สัมพันธ์

092-5828493

alohayok@gmail.com  

 

นางสาวสุวดี  สายสกล

ครูประจำแผนกพาณิชยกรรม

092-6190942

 suwa_dee25@hotmail.com 

 

นางสาวโสภิดา ชื่อสมุทร

ครูประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

083-4206299

 sp_sophida@hotmail.com 

 

 

นายนพดล  ศุภะผ่องศรี

ครุประจำแผนกสามัญ สัมพันธ์

082-4966768

 zelagutist1111@gmail.com 

 

ว่าที่ร้อยตรีภทราภร ใหญ่ยงค์

ครูประจำแผนกพาณิชยกรรม

063-8192462

e29eqv@gmail.com 

   

 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท

ครุประจำแผนกสามัญ สัมพันธ์

092-2658426

rotsukhon.st@gmail.com 

 

นางสาวทิพย์วรรณ นิลเอี้ยม

ครูประจำแผนกพาณิชยกรรม

095-2536156

Shi17897@gmai.com 

   

 

นายทรงพล พุ่มสิน

ครุประจำแผนกสามัญ สัมพันธ์

088-4578562

       

 

 บุคลาการสายสนับสนุนการสอน

 นางสาวนันท์ชพร อ่อนละมุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

092- 2610994

looiso@hotmail.com

นางสาววิมาลา พุกพันธ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

095 - 5130325

noono6112534@gmail.com 

 

นางสาวอถิญญา อยู่ที่

ครูประจำแผนกพาณิชยกรรม

089-0407103

apinya.yootee@gmail.com

  

นางประภาภรณ์ สิงห์เล็ก

เจ้าหน้าที่ธุรการ

094 - 4645645

Singlak0642456424@gmail.com

นางสาวปรียาภัทร ฝ่ายชนะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

064 - 0577415

Preyahat2605@gmail.com

 

 

นายอนุวัฒน์  เกลื่อนพันธ์

 นักการภารโรง

087 - 0090373

 

 

นางสาวจันทร์ทิมา วงจีน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

092 - 9546415

wj.tima@hotmail.com 

นางสาวพิชชาพร ทศฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

093 - 0066617

Phitchaphon2525.h20p@gmail.com 

 

นายบุญจอง  อินทร์พนม

นักการภารโรง

092 - 4180473

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งธรรม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

085 - 2901127

siriluck_aa@hotmail.com 

นางสาวจีรนันท์  โฉมแผลง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

098 - 4361773

bspc2525@gmail.com

 

นายทองสุข  พูลประเสริฐ

นักการภารโรง

089 - 2576406

ccmb356@gmail.com 

  

นางสาวกาญจณาภรณ์ นุ่มน้อย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

092 - 6217502

vespa.777may@gmail.com 

นางสาวเสาวลักษณ์  สายสกล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

087 - 1522283

koyloveaaa@hotmail.com 

 

 

 

 

นายโอสถ  ภู่ทอง

 พนักงานขับรถ

089 - 2218518

seesan1_5432@hotmail.com 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  มากสัก 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

061- 6794796

junpen02duan@gmail.com 

นางณฐมน  บุญประสพ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

081 - 9957615

nuttamon251@gmail.com 

 

 

 

นางสาววรรณพร ประกอบปราณ

 เจ้าหน้าที่ธุรการ

098 - 3498924

wannaphon36@gmail.com 

 

นางจีระพร  ปลอดศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

098-5178832

pla1622@hotmail.com