สำหรับนักเรียน นักศึกษา

แบบเสนอโครงการจบ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา

คก.01

คก.02

คก.03

คก.04

คก.05

คก.06

คก.07

คก.08

คก.09

คก.10

ใบขออนุมัติให้รายงานโครงการวิจัย 

ตัวอย่างรายงานโครงการวิจัย

แบบฟอร์มรายงานโครงการวิจัย

แบบบันทึกข้อความขอเปลี่ยนโครงการปวส.

หนังสือคำร้องขอฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

การตอบรับนักเรียน/นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

ข้อมูลครูในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง

สัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

แบบขอเปลี่ยนสถานที่ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ

แผ่นบอร์ดนำเสนอโครงการ

ปฏิทินกำหนดแผนปฏิบัติงาน รายวิชาโครงการ  ภาคเรียนที่ 1

ปฏิทินกำหนดแผนปฏิบัติงาน รายวิชาโครงการ  ภาคเรียนที่ 2

 

งานทะเบียน

แบบคำร้องการขอกลับเข้าเรียน

คำร้องขอจบการศึกษา

คำร้องขอทำบัตรนักเรียน  นักศึกษา

คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน  5  ภาค

คำร้องขอเปลี่ยนชื่อและที่อยู่

คำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน

คำร้องขอย้ายเข้าศึกษาต่อ

คำร้องขอเรียนภาคฤดูร้อน

คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า

คำร้องขอลาออก

คำร้องทั่วไปเกี่ยวกับงานทะเบียน

คำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา

คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า

แจ้งผลการลงทะเบียนเรียนรายวิชา

บัตรลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน

แบบคำร้องขอ  รบ.  ฉบับที่ 2

แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักเรียน / นักศึกษา

แบบคำร้องขอลาพักการเรียน

ใบแทนบัตรนักเรียน / นักศึกษา 

ใบรับรองผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เพิ่ม  - ถอน  รายวิชา  

ใบสมัครนักเรียนหลักสูตรนอกระบบ

 งานกิจการนักเรียน นักศึกษา 

คำร้องขอลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม

ใบสมัครขอเข้าเป็นลูกเสือ

งานปกครอง

ใบขออนุญาตออกนอกวิทยาลัย

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์