สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปก...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ร... [อ่าน : 48 ครั้ง]

สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ร... [อ่าน : 64 ครั้ง]

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปก...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ร... [อ่าน : 63 ครั้ง]

สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ป... [อ่าน : 69 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์
กำหนดการและรายละเอียด การปฏิบั...

กำหนดการและรายละเอียด การปฏิบัติตนในการมาตัดชุดของ นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [อ่าน : 45 ครั้ง]

แบบสำรวจ ความพร้อมของนักเรียนน...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จัดทำแบบสำรวจ ความพร้อมของนักเรียนนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีว... [อ่าน : 38 ครั้ง]

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน...

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในกา... [อ่าน : 38 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ประชุมเพื่อขับเคลื่อน คุณธรรม...

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเนาวรัตน์ วงษ์คำ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คร... [อ่าน : 69 ครั้ง]

ร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์...

วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายครูธนาพัทธ์ ภู่ระย้า ครูผู... [อ่าน : 46 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอัง...

วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายครูกัลยา ผากาเกตุ หัวหน้า... [อ่าน : 32 ครั้ง]

โครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับปร...

วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. คุณราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอส.เ... [อ่าน : 48 ครั้ง]

ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ...

วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายครูนฤพนธ์ ใหญ่ยงค์ หัวหน้า... [อ่าน : 40 ครั้ง]

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒ...

วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูพสุรัตน์... [อ่าน : 25 ครั้ง]

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู...

วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวั... [อ่าน : 28 ครั้ง]

นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น ร่วมการ...

วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายครูธนาพัทธ์ ภู่ระย้า ครูผู... [อ่าน : 29 ครั้ง]

ประชุมการจัดการเตรียมการสอนของ...

วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูนฤพนธ์ ใ... [อ่าน : 38 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
แจ้งนักเรียน-นักศึกษา
ผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา ภาค...

ผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 76 ครั้ง]

ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรีย...

ตามที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ได้ประกาศให้นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการจบการศึกษายืน คำร้องเพื่อขอเปิ... [อ่าน : 78 ครั้ง]

ข้อปฏิบัติในการสอบปลายภาคเรียน...

ข้อปฏิบัติในการสอบปลายภาคเรียน อุปกรร์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และตารางสอบเพื่อประเมินผลการเรียน ภา... [อ่าน : 43 ครั้ง]

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา...

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับช... [อ่าน : 71 ครั้ง]

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา...

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ยืนยันสิทธิ์ กรณีิพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ที่มีรายชื่อ... [อ่าน : 100 ครั้ง]

เรื่องการลงทะเบียนโครงการประกว...

การลงทะเบียนโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียน วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 12.00... [อ่าน : 29 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมชมนมวิชาชีพ
โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒ...

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา ประจำป... [อ่าน : 25 ครั้ง]

โครงการ "อบรมมัคคุเทศก์"

โครงการ อบรมมัคคุเทศน์ ในวัน พุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.00 น ณห้องประชุมทองมงคล วิทยาลัย... [อ่าน : 21 ครั้ง]

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิช...

ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ ในวันที่ ๔ – ๗ เด... [อ่าน : 22 ครั้ง]

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน...

ประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ก... [อ่าน : 33 ครั้ง]

โครงการการแข่งขันกีฬาภายในสถาน...

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 22 ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพใน... [อ่าน : 14 ครั้ง]

โครงการการแข่งขันตอบปัญหาทางวิ...

โครงการการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโตรงการ ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องทองม... [อ่าน : 39 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม