สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปก...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ร... [อ่าน : 62 ครั้ง]

สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ร... [อ่าน : 78 ครั้ง]

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปก...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ร... [อ่าน : 68 ครั้ง]

สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สรุปการเผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญ ป... [อ่าน : 77 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ประชุมปรึกษาหารือว่าด้วยการตัด...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจก... [อ่าน : 15 ครั้ง]

ประชุมจัดเตรียมตารางเรียนของนั...

วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ครูนฤพนธ์ ใหญ่ยงค์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการส... [อ่าน : 15 ครั้ง]

ประชุมเตรียมควมพร้อมในการดำเนิ...

วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ครูพรอนันต์ สิงห์เล็ก หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี... [อ่าน : 9 ครั้ง]

ร่วมประชุมปรึกษาหารือว่าด้วยกา...

วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนัก... [อ่าน : 10 ครั้ง]

ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา...

วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณัฐมน บุญประสพ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนก... [อ่าน : 8 ครั้ง]

ติดตามการตรวจสอบแผนการปฏิบัติง...

วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ... [อ่าน : 15 ครั้ง]

ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม...

วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.. นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครู... [อ่าน : 23 ครั้ง]

ตรวจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ครูปิยวรรณ กระมุข หัวหน้างานบุคลากร พร้อมด้วยคณะครู... [อ่าน : 14 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะครูด้านการเรี...

วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางส... [อ่าน : 21 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฎิบ...

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพ... [อ่าน : 33 ครั้ง]

6 Safety 4 FERS เคล็ดลับวิธีกา...

6 Safety 4 FERS เคล็ดลับวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองช่วงโควิด-19 [อ่าน : 12 ครั้ง]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา...

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ ครูพิเศษส... [อ่าน : 91 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
แจ้งนักเรียน-นักศึกษา
 • โครงการกิจกรรมอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 -16.00 น. ณ ห้องทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ด...[อ่าน : 11 ครั้ง]
 • ผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562[อ่าน : 84 ครั้ง]
 • ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ได้ประกาศให้นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการจบการศึกษายืน คำร้องเพื่อขอเปิดเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยขออนุมัติเปิดทำการสอน ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ -...[อ่าน : 90 ครั้ง]
 • ข้อปฏิบัติในการสอบปลายภาคเรียน อุปกรร์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และตารางสอบเพื่อประเมินผลการเรียน ภา... ข้อปฏิบัติในการสอบปลายภาคเรียน อุปกรร์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และตารางสอบเพื่อประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2562[อ่าน : 47 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational N... สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อวัดความรู...[อ่าน : 84 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ยืนยันสิทธิ์ กรณีิพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ยืนยันสิทธิ์ กรณีิพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ที่มีรายชื่อให้มาลงทะเบียนการเป็นนักเรียน นักศึกษา ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. หากนักเรียน นัก...[อ่าน : 124 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมชมนมวิชาชีพ
 • โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม คือ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนบ้านทุ่งไ...[อ่าน : 33 ครั้ง]
 • โครงการ "อบรมมัคคุเทศก์" โครงการ อบรมมัคคุเทศน์ ในวัน พุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.00 น ณห้องประชุมทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อ.บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์[อ่าน : 27 ครั้ง]
 • โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ ในวันที่ ๔ – ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่มีค...[อ่าน : 26 ครั้ง]
 • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(อพ.สธ.)เพื่อดำเนินการตามกิจกรร...[อ่าน : 35 ครั้ง]
 • โครงการการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา “การอาชีพเกมส์ ครั้งที่ 22” ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 22 ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานได้ดำเนินโครงการการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา “การอาชีพเกมส...[อ่าน : 26 ครั้ง]
 • โครงการการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ โครงการการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโตรงการ ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน[อ่าน : 46 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม