กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ :...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายครูกมล ดิษฐาพร ครูประจำแ... [อ่าน : 1 ครั้ง]

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ควม...

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายครูนภา จันทร์ทรง หัวหน้างานแ... [อ่าน : 0 ครั้ง]

ประชุมสรุปการรายงานผลโครงการพั...

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ปฏิบัติร... [อ่าน : 0 ครั้ง]

กิจกรรมการจัดนิทรรศการในงานสัป...

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพา... [อ่าน : 0 ครั้ง]

ประกาศผลการประกวดวงดนตรีสตริง...

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประกาศผลการประกวดวงดนตรีสตริง Waghor Music Awards ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห... [อ่าน : 0 ครั้ง]

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจั...

วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูณัฐพงษ์... [อ่าน : 0 ครั้ง]

ร่วมโครงการเยาวชนไทยรู้สำนึกค...

วันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ครูธนาพัทธ์ ภู่ระย้า ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแ... [อ่าน : 0 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฝ...

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายครูพสุรัตน์ พงสา ครูนิเทศน... [อ่าน : 4 ครั้ง]

ประชุมสร้างความเข้าใจการปฏิบัต...

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายครูนิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์ หั... [อ่าน : 0 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุค...

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สามารถสมัครขอยื่นใบสมัครด้ว... [อ่าน : 42 ครั้ง]

ประกาศรับสมัคร นักการ ภารโรง แ...

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม -... [อ่าน : 37 ครั้ง]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักเรียนที่มีรายชื่... [อ่าน : 126 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมชมนมวิชาชีพ
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕... [อ่าน : 8 ครั้ง]

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่า...

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิช... [อ่าน : 6 ครั้ง]

โครงการ “สร้างผู้ประกอบการใหม่...

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “สร้างผู้ประกอบการใหม่(SMEs)”ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒... [อ่าน : 11 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ป...

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ St... [อ่าน : 4 ครั้ง]

โครงการอบรมคุณธรรมและทักษะผู้น...

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรมและทักษะผู้นำตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาช... [อ่าน : 1 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างปร...

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ สู่สากล ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องทอง... [อ่าน : 8 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
แจ้งนักเรียน-นักศึกษา
  • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานเรื่องประกาศผลการเรียน ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานเรื่องประกาศผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-2 (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 (ปวส.) ภาคเรียนที่สองปีการศึกษา 2561[อ่าน : 90 ครั้ง]
  • วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน พิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562 พบกันที่ โดมมงคลวิถีตามวันเวลาดังกล่าวกรณีนักเรียนนักศึกษาไม่เข้าซ้อมรับประกาศในวันซ้อม...[อ่าน : 210 ครั้ง]
  • ประกาศผลการเรียน ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานเรื่องประกาศผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 (ปวส.) ภาคเรียนที่สองปีการศึกษา 2561[อ่าน : 76 ครั้ง]
  • ปฏิทินปฏิบัติการประเมินสรุปผลการเรียน และตารางสอบเพื่อประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256... ปฏิทินปฏิบัติการประเมินสรุปผลการเรียน และตารางสอบเพื่อประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สอบในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน[อ่าน : 171 ครั้ง]
  • ประกาศที่นั่งสอบ v-net ระดับ ปวช.3 ปวส.2 ประกาศที่นั่งสอบ v-net ระดับ ปวช.3 ปวส.2 [อ่าน : 147 ครั้ง]
  • การลงทะเบียน โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวบา 1... การลงทะเบียน โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวบา 12.00-16.00 น. ประกวดแข่งขันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 หลักฐานที่ใช้ลงทะเบียน 1. บัตรนักเรียน นักศึกษา...[อ่าน : 73 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม